capitis development

Houses | Apartments | Commercial real estates

Informacja dla osoby, która podaje swoje dane osobowe Capitis Insignias Sp. z o.o.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Capitis Insignias Sp. z o. o. z siedzibą 02- 004 Warszawa, przy ulicy Chałubińskiego 8/22.75

Mogą Państwo kontaktować się z nami w sprawach dotyczących danych osobowych:
– pocztą na adres: ul. Chałubińskiego 22.75, 02 – 004 Warszawa
– pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@capitisdevelopment.pl

Od kogo mamy Państwa dane osobowe? Co to za dane?
Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa. Przetwarzamy wyłącznie dane, które nam Państwo podali (a więc dane kontaktowe) lub podadzą w przyszłości (np. dokładniejsze preferencje co do nieruchomości, którą chcieliby Państwo nabyć).

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe, przetwarzamy wyłącznie w niezbędnym zakresie, to jest:
– w celu przedstawienia Państwu oferty dotyczącej nieruchomości, którą Państwo są lub będą zainteresowani (w tym za pomocą tzw. marketingu bezpośredniego telefonicznego lub e- mailowego),
– w celu umożliwienia nam i deweloperom wywiązania z wzajemnych zobowiązań.

Czy Państwa dane osobowe będziemy komuś przekazywać?
Tak, po tym jak się z Państwem skontaktujemy, jeśli okaże się, że są Państwo za interesowani ofertą współpracujących z nami deweloperów, przekażemy im Państwa dane, aby umożliwić im przedstawienie Państwu ich szczegółowej oferty.
Państwa dane będziemy przekazywać również naszym pracownikom, współpracownikom lub podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe lub telekomunikacyjne. W każdym wypadku będzie odbywać się to na podstawie stosownego upoważnienia lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przetwarzanie danych osobowych jest możliwe i legalne, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Wyjątkiem są sytuacje, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.
Państwa dane osobowe przetwarzamy właśnie realizując nasz prawnie uzasadniony interes, a także interes deweloperów, których inwestycjami są lub będą Państwo zainteresowani. Przyjmujemy, że interesy te nie są sprzeczne z Państwa interesami lub Państwa podstawowymi prawami lub wolnościami.

Czy mogą Państwo sprzeciwić się wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?
Tak, w każdej chwili mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, pisząc na biuro@capitisdevelopment.pl. Wtedy przestaniemy te dane w tym celu przetwarzać. Nie będą już wtedy Państwo otrzymywać od nas żadnych informacji marketingowych.
Ponadto mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy przetwarzamy je w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów lub strony trzeciej, a w innym celu niż marketing bezpośredni .
Zgłaszając wtedy sprzeciw powinni jednak Państwo uzasadnić to Państwa szczególną sytuacją. Wówczas będziemy, zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Każda tego rodzaju sytuacja będzie musiała zostać szczegółowo przeanalizowana.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
Tak długo jak będzie to niezbędne do realizacji celów, ze względu na które je przetwarzamy lub będziemy przetwarzać.
Jakie mają Państwo uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?
Zgodnie z przepisami i na warunkach w nich określonych mają Państwo prawo do:
– żądania od nas dostępu do tych danych osobowych,
– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia tych danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).
Mają Państwo także prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Informujemy jednak, że dane osobowe przetwarzane przez nas nie będą przedmiotem takiego przetwarzania (tj. wyłącznie zautomatyzowanego).

Czy podanie nam danych osobowych jest obowiązkowe?
Nie, jest to dobrowolne. Jednak, jeśli chcą Państwo otrzymać od nas informacje na temat oferty deweloperów z nami współpracujących, potrzebujemy Państwa danych kontaktowych

Capitis Development

Houses | Apartments | Commercial real estate
CAPITIS DEVELOPMENT
ul. Chałubińska 8/22.75
02-004 Warszawa
KRS: 0000908275
NIP: 525 286 7681
biuro@capitisdevelopment.pl

Marka należąca do
Capitis Insignias Sp. z O.O.

SPRZEDAŻ I MARKETING


DevelopMe Sp. z O.O.
ul. Młynarska 8/12
01-126 Warszawa
KRS: 0000980166
NIP: 897 190 8261
biuro@dvme.pl